Yönetmelik/Mevzuat

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermayeye ilişkin faaliyetlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Siirt Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: Siirt Üniversitesi Yönetim Kurulunu
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve İşleyişine İlişkin Esaslar
Faaliyet alanları
MADDE 5 (1) İşletme; çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutmak şartıyla ve esas faaliyetlerini aksatmayacak şekilde aşağıda belirtilen faaliyetleri yapar:
a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce istenilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerde bulunmak; kurslar ve hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, seminer, konferans, sempozyum düzenlemek, 
b) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü danışmanlık, analiz, sentez, bakım-onarım, iş değerlendirmesi ve organizasyonu yapmak, deneyle kurumsal raporlar ve bunlarla ilgili görüş ve öneriler sunmak, işletme hesapları ve fizibilite raporları hazırlamak,
c) Tarım ve sanayi kuruluşlarınca üretilen çeşitli mal ve hizmetlerin her türlü standartlara uygunluğu konusunda raporlar düzenlemek, analiz ve ölçümler yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak,
ç) Pedagojik formasyon, yabancı dil, bilgi işlem yazılım donanım konusunda eğitim hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak, 
d) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere iş ve hizmetler ile canlı materyal, tarım ve sanayi ürünleri, bilişim teknolojilerine ait ürünleri ve diğer malları üretmek, elde edilen ürünleri ilgili mevzuat hükümlerine göre pazarlamak, 
e) Bireylerin bilgi toplumuna uyum sağlamaları ve bu toplumda yaşamlarını daha iyi kontrol edebilmeleri için ekonomik ve sosyal hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılımlarına imkan vermek amacıyla, ihtiyaç duyulacak alanlarda kurslar düzenlemek bu bağlamda gerekirse ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde projeler hazırlamak ve uygulamak,
f) Faaliyet alanları çerçevesinde; fiziki kapasite oranında iş ve hizmet üretmek, bilgi işlem ve bilgisayar teknolojisini kullanarak her türlü iş ve hizmetleri yapmak, elektronik dizgi ve çoğaltma sistemleri ile kitap ve her türlü basılı evrak çoğaltmak, basmak, cilt ve baskı işleri yapmak, bunların satışını yapmak.
Yönetim organı
MADDE 6 (1) İşletmenin yönetim organı olan Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.
(2) Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde oluşturacağı Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir Rektör yardımcısı ile dekan, yüksekokul müdürü ve diğer öğretim üyeleri arasından seçilecek üç kişi ve bir muhasebe yetkilisi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

Harcama yetkilisi
MADDE 7 (1) İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir.
Sermaye limiti
MADDE 8 (1) İşletmenin sermaye limiti 10.00 (on) YTL?dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 9 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 10 (1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.

BURHAN ÖZDEMİR
Güncelleme : 6.11.2018 14:00:04